ДОГОВІР

про надання послуг із вивчення іноземної мови

В разі прийняття умов даного Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови, Ви погоджуєтеся з усіма його Правилами навчання Мовних курсів [INSIDE] (має бути гіперпосилання на Правила), які є Додатком № 1 до даного Договору і Вам зрозумілі всі їх положення.Мовні курси [INSIDE], в особі Фізичної особи-підприємця Савенко Людмили Олександрівни (надалі за текстом - «Виконавець»), з однієї сторони, та

будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови (надалі за текстом – «Замовник»), з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови, надалі за текстом – «Договір», про наступне:


1. Визначення термінів та понять

1.1. Слухач/Cтудент – замовник або особа, вказана Замовником в Заяві про приєднання до Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови, що оформлюється безпосередньо в приміщені Виконавця або онлайн через форму, що розміщена на сайті Виконавця https://insidecourses.info/.

1.2. Курс навчання іноземної мови – форма надання Виконавцем навчальних послуг з вивчення іноземної мови Студенту/Cлухачу.

1.3. Програма навчання іноземної мови – погоджений Сторонами порядок та об’єм надання навчальних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику.

1.4. Захист електронних та паперових ресурсів для навчання – обов’язок Замовника обмежити доступ третіх осіб до електронних та паперових ресурсів, наданих Виконавцем в межах надання Послуг, шляхом виключення передачі третім особам такої інформації, в тому числі будь-яким способом її відтворення.

1.5. Розклад занять - погоджений Сторонами графік надання навчальних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику.

1.6. Методика навчання – комбінована методика, що розроблена Виконавцем з використанням навчальних матеріалів розроблених особисто Виконавцем, або/та за необхідністю матеріалів третіх сторін, а також літератури або навчальних посібників третіх сторін або Виконавця.

1.7. Навчальний рік для групових занять – період навчання за Договором про надання послуг із вивчення іноземної мови, який складається з 2-х семестрів: 1-ий семестр (з 07.09.2021 до 29.12.2021), 2-ий семестр (з 04.01.2022 до 28.05.2022).

1.8. Приміщення Виконавця – офіс Виконавця в якому здійснюється надання послуг з вивчення іноземних мов та знаходиться за адресою: м.Ірпінь, вул.Грибоєдова 2, БЦ «Домінант», 2 поверх, 29 кабінет

1.9. Тривалість заняття з вивчення іноземної мови – конкретна кількість хвилин протягом яких Виконавцем здійснюється надання послуг Замовнику з вивчення іноземних мов. Тривалість групового заняття з вивчення іноземної мови складає 60 хвилин, тривалість групового заняття з підготовки до іспитів з англійської мови (ЗНО) складає 120 хвилин, тривалість індивідуального заняття складає 60 хвилин.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем навчальних послуг Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою (надалі за текстом – «Послуги»), які Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених даним Договором.

2.2. Договір вважається укладеним з сукупного виконання усіх наступних дій:

2.2.1. ознайомлення Замовника з Правилами навчання Мовних курсів [INSIDE] та з публічним Договором про надання послуг із вивчення іноземної мови, який розміщено на сайті Виконавця https://insidecourses.info/;

2.2.2. заповнення Замовником Заяви про приєднання до Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови або онлайн подання такої заяви через форму, яка розміщена на сайті https://insidecourses.info/;

2.2.3. оплата Замовником Послуг Виконавця згідно прайсу, який розміщено на сайті https://insidecourses.info/.

2.3. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Студенту онлайн або офлайн у будь-якій з двох форм: в групі або індивідуально.

2.4. Виконавець гарантує структурований курс навчання, що розподіляється по рівнях з врахуванням індивідуального рівня володіння іноземною мовою Студентом.

2.5. Максимальна кількість студентів у групі 8 (вісім) чоловік.

2.6. За рішенням Виконавця, що має бути погоджено із Замовником, до навчання у групі може приєднатись ще 1 (один) студент.

2.7. Групи, в яких нараховується менше ніж 4(чотири) студенти можуть об’єднані з іншими групами.

2.8. Програма навчання (кількість навчальних занять) за якою надаються Послуги, зазначаються в рахунку-фактурі.

2.9. Індивідуальні заняття проводяться за затвердженим розкладом. В разі запізнення на заняття, оплата за навчання не відшкодовується і додатковий час не виділяється. Скасування індивідуального заняття можливе лише за 1 (одну) добу до початку занять. За умови скасування занять у коротший термін, воно вважається таким, що відбулося та підлягає оплаті.

2.10. Початком занять є перше заняття за розкладом, а закінченням — останнє заняття за розкладом.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. надавати Студенту якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.1.2. залучати до процесу надання Послуг виключно кваліфікованих та професійних викладачів;

3.1.3. провести тестування Студента перед початком надання Послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння іноземною мовою Студентом та надати йому всю необхідну інформацію для отримання Послуг. Запис до груп відбувається за результатами тестування;

3.1.4. при невідповідності рівня знання мови, що може бути виявлено Замовником та/або Виконавцем протягом 4-х перших занять з вивчення іноземної мови, здійснити переміщення Студента в іншу групу;

3.1.5. гарантувати своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення індивідуальних та групових занять із Студентом;

3.1.6. по завершенні навчального року для групових занять проводити тестування, за результатами якого приймається рішення про перехід Студента на наступний рівень;

3.1.7. дотримуватись гігієнічних рекомендацій МОЗ, розподіляти приміщення для навчання на карантинні зони, дотримуватись рекомендації до проведення занять в масці/респіраторі Викладачем, проводити дезінфекцію приміщення після кожного заняття, забезпечити Студентів антисептичними засобами під час офлайн занять, проводити температурний скринінг тощо.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1. отримувати плату за Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.2.2. змінювати під час навчального процесу викладачів без погодження Замовника відповідно до методики Виконавця;

3.2.3. припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень;

3.2.4. у будь-який момент відмовити Студенту в надані Послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам – ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

3.2.5. змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника за 1(одну) добу, з використанням засобів телефонного зв’язку;

3.2.6. на власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором;

3.2.7. надати Студенту приміщення, необхідні матеріали та обладнання для вивчення іноземної мови;

3.2.8. самостійно формувати групи враховуючи рівень знань студентів, їх вік, наявність вільних викладачів та інших факторів;

3.2.9. у разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Виконавця (обставини непереборної сили, карантинні заходи, державні свята тощо) пропущені заняття проводяться додатково за іншим графіком, що погоджується із Замовником за допомогою телефонного зв’язку;

3.2.10. достроково розірвати даний Договір, повідомивши про це Замовника за 7(сім) календарних днів, з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку;

3.2.11. змінювати вартість оплати Послуг за заняття, у зв’язку з незалежними від Виконавця обставинами, та/або підвищенням рівня кваліфікації Викладача(-ів);


3.2.12. при систематичному невиконанні домашнього завдання Студентом, Виконавець має право відмовити в наданні послуг;

3.2.13. відмовити Студенту у допуску до заняття через помітні ознаки ГРВІ (нежить, кашель, підвищену температуру тощо), кошти за заняття у такому випадку не повертаються.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. виконувати домашні завдання або контролювати їх виконання зі сторони Студента відповідно до погодженої із Виконавцем Програми з надання Послуг;

3.3.2. дотримуватись та виконувати затверджені Виконавцем Правила навчання в Мовних курсах [INSIDE];

3.3.3. дбайливо ставитись до приміщення та інвентаря Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.3.4. належним чином здійснювати оплати Послуг згідно умов, що передбачені п. 4 цього Договору;

3.3.5. вчасно приходити на заняття і не залишати заняття до їх закінчення без попередження Викладача, тому що це заважатиме навчальному процесу.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. отримувати від Виконавця якісні та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги;

3.4.2. отримувати від Виконавця консультації з приводу вдосконалення засвоєння наданих Послуг Виконавцем;

3.4.3. змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін;

3.4.4. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

3.4.5. користуватися навчальними матеріалами Виконавця за умови попередньої оплати послуг користування (на період проходження 1 (одного) рівня навчання). Вартість втрачених ресурсних матеріалів підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.4.9. достроково розірвати даний Договір повідомивши про це Виконавця за 30(тридцять) календарних днів, з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку.

4. Порядок розрахунків та вартість послуг

4.1. Послуги з вивчення іноземних мов надаються Замовнику щомісячно на попередній платній основі відповідно до затверджених Виконавцем цін, вказаних на інформаційному стенді та на сайті Виконавця за адресою (надалі за текстом – «Ціни»). Вартість навчальних посібників не входить до вартості навчання. Замовник самостійно купує підручники та необхідні навчальні матеріали на початку навчання (вартість залежить від віку, рівня та цілей навчання). Ця умова є обов’язковою для навчання.

4.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3. Оплата Послуг має здійснюватися Замовником щомісячно до 5-го числа кожного календарного місяця. При порушенні порядку оплати навчання Замовник втрачає право на навчання.

4.4. Надання оплачених Замовником Послуг здійснюється тільки в межах поточного рівня навчання та не може бути перенесено на наступні рівні.

4.5. У випадку пропуску Студентом занять сплачені кошти Замовнику не повертаються.

4.6. У випадку запізнення Студента на заняття, оплата за навчання не відшкодовується, а додатковий час не виділяється.

4.7. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання Студента минуло не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів та Замовник виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.

4.8. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин (хвороба, переїзд тощо), Виконавець може повернути кошти за вирахуванням вартості фактично отриманих Послуг.

4.9. Повернення коштів, передбачених п.п. 4.7., 4.8 Договору, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, передбачених, оригіналу квитанції про сплату Послуг та паспорту Замовника.

4.10. В усіх інших випадках сплачені та не використані кошти Замовника не повертаються.

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з даного Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. За порушення строків оплати наданих послуг Замовник сплачує на користь Виконавця пеню за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення оплати, від вартості неоплачених чи несвоєчасно оплачених Послуг.

5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я і життя Студента.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 6 (шість) місяців.

7.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, карантинні заходи, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний термін їх дії протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання.

7.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 6 (шести) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору.

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталися внаслідок настання обставин непереборної сили.


7.6. У разі посилення карантинних заходів (заборона проведення очних занять, заборона розміщення в одному приміщенні більше 5 осіб тощо), Виконавець виконує перехід на дистанційне навчання. У такому випадку, заняття проходять на платформі Zoom, оплата за які не змінюється.


8. Авторське право

8.1. З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9. Строк Договору

9.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.2. Договору та діє до завершення надання Послуг за відповідною Програмою або в інших випадках, передбачених цим Договором.

9.2. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

10. Прикінцеві положення

10.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

10.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сайті Виконавця https://insidecourses.info/.

10.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем та розміщенням на сайті Виконавця https://insidecourses.info/.

10.4. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних в порядку, встановленому ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) Виконавця.

10.5. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Студент може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Студента, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це Виконавця.


11. Реквізити Виконавця

ФОП Савенко Людмила Олександрівна

РНОКПП: 3523603405

поштова адреса: м.Ірпінь, вул. Сосніних 9(індекс 08200)

Платіжні реквізити:

Рахунок отримувача IBAN: UA243052990000026000020109133

Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел.+38(093)600-16-93

e-mail: inside.courses@gmail.com

https://insidecourses.info/


ЗАЯВА

про приєднання до Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови


Публічний Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови (далі – Договір), визначений у цій Заяві про приєднання, укладається шляхом приєднання Замовника, реквізити якого наведені нижче, до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може запропонувати свої умови до цього Договору.

У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення.

Заява заповнюється українською мовою та підписується онлайн або у письмовій формі в двох оригінальних примірниках.

З моменту підпису Замовником даної Заяви про приєднання Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

Підписавши дану заяву Замовник засвідчує:

- ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору;

- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять;

- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов.

Відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» Договір є оригінальним примірником, має юридичну силу та не може бути визнаний недійсним Замовником виключно через те, що він має електронну форму.

Підписання цієї Заяви про приєднання свідчить про згоду Замовника на обробку його персональних даних у розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних».


РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС ЗАМОВНИКА

Прізвище, ім'я та по батькові

Адреса місця реєстрації

Ідентифікаційний номер

Контактний телефон

Адреса електронної пошти

Дата заповнення цієї заяви, підпис

Made on
Tilda